➭ Gjorkové - Tajemství minulosti Read ➵ Author Tereza Benešová – Multi-channel.co

U ani nev m, kdy a pro jsem si tuhle knihu za adila do seznamu knih, co si chci p e st Z ejm jsem n kde etla, e se d j odehr v v n jak tajn arod jn kole, co bych ch pala, e by mi sta ilo k tomu, abych si cht la knihu p e st N hoda tomu cht la, e se kniha dostala do m ch rukou, a j se do n pustila bez n jak ho o ek v n Ale nakonec m v n moc p jemn p ekvapila.Zaujalo m hlavn , e hlavn hrdinov nejsou lid , ale Gjorkov , co jsou tvorov , kte um j d chat a t pod vodou a tak kouzlit Na suchu pomoc h lky Wirgamy a ve vod potom jenom rukou Tohle se mi hrozn l bilo, proto e to bylo zase o jin ch bytostech, ne o t ch, kter zn me, i kdy up i tu byli taky Zaujalo m hlavn uspo d n Gjorksk spole nosti na t i vesnice, kter se mezi sebou moc nemus Nebo sp nemus obyvatele Prayi, do kter pat ila i hlavn hrdinka Nefas Co se t e t koly, tak to bylo n co pro m Bavilo m , jak si Nefas po nala p i nov ch p edm tech, hledala si p tele a elila posm chu a ikan od ostatn ch student Tohle je p esn m j lek aje, i kdy na vlastn k i bych to za t necht la Ale zase jsem musela uznat, e Nefas si to nenechala l bit a nebre ela n kde ve er do pol t e Um la se ozvat a poradit si v ka d situaci, proto jsem ji m la r da A hlavn jsem si taky obl bila jej ho h dka Ostatn postavy mi byly vesm s tak sympatick , mo n krom Jacka, proto e se ob as ur el jako mal holka Jedna v c mi ale na postav ch vadila nechovaly se moc na sv j v k Bylo jim tak dvan ct, ale prost na m p sobili jako patn ctilet nebo estn ctilet puber ci.Samoz ejm jsem se nemohla ubr nit srovn n s Harry Potterem, proto e tam opravdu bylo hodn podobnost , nap klad sc na s valent nkou Ale nem u ct, e by to bylo pln to sam , to ani n hodou, nav c dneska jsou si v echny knihy navz jem trochu podobn Tahle kniha si m ale z skala a rozhodn chci pokra ov n , proto e co si budeme pov dat ten konec byl nechutn otev en Polovina Knihy Voln Ke Sta En Jako E Book V P Pad Z Jmu O Celou Knihu, Jak V Elektronick , Tak V Pap Rov Verzi, M Kontaktujte P Es Zpr VyPod Hladinou Oce Nu Le Sv T, O Jeho Existenci Nem Lidstvo Dodnes, Ani Pon T Dvan Ctilet Nefas O N M U P R Let V , Ale Teprve Dnes Nastal As Za Adit Se Mezi Sv Mezi Gjorky Nefas Nechce Nic V C, Ne Naj T Kone N Domov, P R P Tel A Zjistit Pro Vlastn Musela Vyr Stat Stranou V Nov M Sv T Ji Ale Otev En N Ru Rozhodn Ne Ek A Jej Touha Po Kamar Dech, Se V M Iku Smrskne Na Snahu Proplout, A B T Neviditeln Brzy Sice Zji Uje, E Pomoc M E P Ijit Z M St, Odkud By Ji Nikdy Ne Ekala, Ale Tak , E Kdo Se Pt , Mohl By Dostat Odpov , O Kterou Vlastn V Bec Nestoj Vstupte Spolu S Nefas Do M Sta, Kde Je V Echno Stejn Nebezpe N , Jako Kr Sn A Fascinuj C Kde Maj V Ichni Sv Mal Tajemstv A Odraz Minulosti Je P Li Siln Na To, Aby Se Dal Jen Tak P Ekonat Nefas, kter je dvan ct let, ije mezi up ry Ale mal d vka nen jednou z nich Pat k rase zvan Gjorkov n rodu, kter ije pod vodou a ovl d kouzla Proto na n nem vliv slunce a nepije krev Mezi up ry nem moc p tel, vlastn jen jednoho Proto e u je Nefas dvan ct let, mus odej t mezi sv a za t se u it na kole magie A tak odch z do nezn ma s hlavou plnou ot zek o sv rodin a co j asi tak ek.Bohu el v nov m sv t j ne ek dn v el p ijet a Nefas si s t m mus sama poradit Na t st si v ak asem najde dva kamar dy, kte s n za vaj dobrodru stv.P i ten v s okam it napadne, e jste n co podobn ho u etli Ano, inspirace Harry Potterem je opravdu zna n a ne, nemysl m to jako v tku Up mn e eno dnes u t ko nap ete kn ku o n jak holce klukovi, kter chod na n jakou arod jnou kolu ani by n kdo nepouk zal na br lat ho arod je s jizvou ve tvaru blesku Ale zp tky k Nefas Jako spr vn hrdinka podobn ch knih je docela odv n , ned l si hlavu s autoritami a r da se bav s p teli Tak m v el vztah ke sv mu zv ec mu mazl kovi nebudu prozrazovat o jak zv e se jedn Kouzlen prob h za pomoci h lky tzv wirgamy, ale m e se kouzlit i rukou ek v s origin ln pojet podvodn ho ivota, zv at, kouzel a t eba rostlin P b h je origin ln a kr sn se te Rozhodn nen probl m pokud v m u je p es dvacet, stejn se budete u ten bavit z sti i kv li p kn mu humoru, kter kn ka obsahuje K ob lce jsem se u vyj d il na jin m blogu a v podstat by se m j n zor dal rozd lit na p ed a po do ten P edt m jsem kal, e je t ob lky celkem koda Nech pejte m patn , netvrd m, e je ob lka patn Sp bych m l p edstavu, e na n bude hlavn hrdinka, ne n jak kruhy Prost nebylo na prvn pohled vid t, e je to ob lka k p b hu o mal kouzelnici podvodn ho n rodu Po do ten ale mus m uznat, e ornament je s p b hem zce propojen a m tak svoje opodstatn n.Celkov se mi kniha velmi l bila a velice se t m na dal pokra ov n Jedin co mi trochu vadilo byl otev en konec ekal jsem n jak uzav en , ale m sto toho byl p b h utnut v nejak n j sc n. Recenze na blogu Recenzi naleznete na Nad jn mlad spisovatelka Tereza Bene ov napsala nov ho Harryho Pottera, kter ho um stila pod vodu.Jist , ur it si k te Sakra, pro to zase k n emu p irovn v Ale tentokr t opravdu nemohu jinak Podobnost s Harrym Potterem je v ce ne patrn Ale kupodivu to v bec nevad , naopak D ky tomu, e mi to prost ed bylo tak bl zk a sympatick , m to neskute n bavilo a p e etla jsem to b hem p r dn.To, co se Colleen blogov p ezd vka autorky, Terezy Bene ov opravdu ned zap t, je to, e m skute n spisovatelsk talent Jej styl psan tak ods p , e nem te jedinou anci n jakou v c nepost ehnout, zatoulat se v my lenk ch n kam jinam, nebo odlo it knihu z nedostatku z bavy J to prost doslova hltala.Up mn , m la jsem z toho opravdu strach Proto e Colleen mi napsala po tom, co jsem na sv m blogu zve ejnila recenzi na knihu Hladov p n od Terezy Matou kov A jak jist v te, ne et ila jsem s kritikou O m recenzi se na ofici ln ch facebookovsk ch str nk ch rozjela diskuze a d ky tomu si m jist Colleen tak v imla Hned jakmile mi nab dla, e mi p ed je t nevydan recenzn v tisk, za ala jsem se b t Jeliko jej kniha vych z ve stejn m nakladatelstv a prost ed je podle anotace trochu podobn podmo sk sv t.Sice m prvn v ta Na vyv en m tin skalnat ho v b ku stoj dva mu i opravdu vyd sila, po prvn kapitole jsem v d la, e to zase tak hrozn nebude A jakmile se p b h vyvinul zhruba tak do t et kapitoly, nemohla jsem p estat st Kdy v m pov m, e Nefas, hlavn hrdinka knihy, vyr st s up ry, nesm te se leknout, e jde o dal up romanci To ani omylem Sice jsem si ze za tku ekla J , tohle si v n nemohla odpustit Ale pak mi dokonce p i lo, e to tam sed p esn.Nefas sice ije u up r , ale sama up rem nen Nevad j slun ko, nej krvav maso, a kdy se sprchuje, c t jak si brn n a za u ima se j objevuj zvl tn t rbiny Jakmile trochu vyroste, dozv se pravdu Je Gjork lov k, kter ije pod vodou.Jako Gjork mus odej t do Gjorsk koly, kter se vyskytuje na dn oce nu a s n stupem na kolu a do sv ta Gjork p ich zej v echny ty podobnosti s Harrym Potterem Gjorkov toti um arovat Kouzl s h lkou, takzvanou Wirgamou Kdy si j la Nefas koupit, pln jsem vid la Harryho u pana Ollivandera Kdy si pak koupila sv ho mazl ka vodn ho hada, trochu mi to p ipom nalo sovy, ko ky a by v Bradavic ch A kdy jsem se dozv d la, e kola je rozd len do kolej , do kter v s p ed n stupem do koly roz ad , u jsem se opravdu usm vala Ale mo n d ky tomu jsem nad en etla d l, proto e jsem si p ipadala jako doma, v Bradavic ch.Spoust lidem by tahle podobnost mohla d lat probl my, mn naopak V dycky, kdy jsem zas s hla po kn ce, m la jsem ten nat en h ejiv pocit, jako kdy jsem lezla p es Buclatou d mu do Nebelv rsk koleje v dob ch lenstv Harryho Pottera.Jen jsem ekala, kdy se objev 2 kamar di a vyroj se n jak minulost o mrtv ch rodi ch a nov m Voldemortovi A tak e ano Jen u to tak podobn nebylo Po takov 15 kapitole se vyrojil celkem zaj mav origin ln p b h.Nefas se sp tel s Chairou a Jackem Tentokr t dv d vky a jeden chlapec A spole n s nimi za ne p trat po sv ch rodi ch Denn sed v knihovn , prohl ej ro enky a p ekl daj latinsk knihy A pak p ijdou na hrozn tajemstv Nefas toti nen pln tak sama, jak by se a prvn pohled zd lo ekla bych, e tohle je ten typ knihy, kter si lid bu to zamiluj , anebo ho budou kritizovat.J pat m do t prvn skupiny A m mrzelo, e jsem to do etla Rozhodn bych si to n kdy cht la zopakovat A r da to doporu m v em Potteromaniak m ve sv m okol , proto e si mysl m, e by za n co takov ho mohli b t vd n.A nem jte strach Touhle knihou p b h nekon Colleen pr u p e pokra ov n Nefas ila s up ry, ale na t st jednou z nich rozhodn nen , p esto e je schopn kousnut m vyhro ovat Ve sv ch dvan cti letech teprve zji uje, kdo doopravdy je a kam pat Pat k podmo sk mu n rodu Gjork , ovl d magii a t m p dem by ji m la za t co nejd ve studovat, aby nenad lala je t n jakou neplechu kola ale pro ni nen proch zkou r ovou zahradou, p esto e se sna zapadnout mezi ostatn ky Na t st se j povede skamar dit se alespo se dv ma spolu ky, kte jsou j dobr mi kamar dy, a jsou j ochotn pomoci skoro ve v em Co kdy ale zjist , e jej minulost je tajemn j , ne ji kdy napadlo, a e m opravdu nebezpe n nep tele Gjorkov jsou autor inou prvn knihou A rozhodn se povedla Kdy se ale do n za tete, najednou si uv dom te, e n co takov ho u jste etli A jak v c budete st, t m se va e tu en bude m d l t m v c prohlubovat A pak v m to dojde V dy je to dost podobn Harrymu Potterovi Mo n se na chv li na tvete, e je to tomu podobn a takhle hodn a p estanete i st Jen e pak si eknete, e to p eci aspo do tete, a m ete nad vat opr vn n Za nete tedy znova opatrn st a p i ka d v razn podobnosti to ve v s skoro kubne, jen e pak se do toho za tete a uv dom te si, e v m ta podobnost v bec nevad , ba pr v naopak, e jste si ji p mo zamilovali.Gjorkov jsou toti skv l kn ka Ze za tku se autorka zam uje na popis sv ta a spole nosti a hlavn koly, kterou Nefas nav t vuje P b h se tedy po dn rozj d a ve druh polovin , kdy se za naj odhalovat star tajemstv a t m se n m v echno p kn komplikuje A ke konci je to p kn slo it a zamotan P esto je ale kniha tiv u od sam ho za tku a rozhodn nen probl m se do n p jemn za st, p esto e ob as nastanou hluch m sta, kter knize ub raj na kr se Ty ale zase velice dob e vyv perfektn dialogy a z bavn hrdinov Knize se ale rozhodn ned up t skv l atmosf ra, kter ji po celou dobu prov z a nut v s rychle ot et str nky Knihu si rozhodn u ij mlad ten i, kte pr v propadli knih m s arod jn mi kolami, a hltaj jednu takov p b h za druh m Rozhodn se bude l bit i t m, kte u d vno arod jn mu h bitu odrostli T m kniha p ipomene tu n dhernou atmosf ru, kdy stra n moc chcete do takov koly chodit a u it se skv l kouzla A zaj mav p b h a sympatick hrdiny mohou br t jako t e ni ku na dortu.