download Textbooks Kouzla na obzoru (Erilian #2) By Tereza Janišová – Multi-channel.co

Druh Kniha S Rie Erilian Ivot Ve M St Erilian, Kde U V C Ne Trn Ct Let Panuje Mezi V Emi Vzne En Mi Arod Jn Mi Rody M R, Se Zd B T A Poh Dkov Idylick Zia, Mlad Spisovatelka, Rebelka A Arod Jka V Jedn Osob , Tento N Zor Nesd L Kdy Je Toti Lov K Dcerou Kiary Arkandely, Obl Ben , Vlivn A Popul Rn P Edsedkyn Velk Rady Arod J , Znamen To Jist Spole Ensk Povinnosti Zia Ale V Echny Ty Bankety, Plesy A Ve Rky Z Du E Nesn Kde M V Tomhle Nudn M M St Snob Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Kdy Ale Zia Objev V Zapr En M Podkrovn M Pokoji Mat In Star Z Pisn K Z Jej Ch Cest Po Jihov Chodn Ch Zem Ch, Obr T Se Mlad Arod Jce Ivot Vzh Ru Nohama Rozhodne Se Vz T Sv J Osud Do Vlastn Ch Rukou A Jedn Letn Noci Ute E Z Domu Na Palub Plachetnice B L Delf N Se Vyd Na Jihov Chod, Odhodlan Za T Senza N Pr Zdniny A Naj T Inspiraci Pro Svoji Knihu Netu Ale, E Pluje Vst C Velk M Tajemstv M, Kter Dlouh L Ta Spala Za Obzorem


10 thoughts on “Kouzla na obzoru (Erilian #2)

 1. says:

  Nakonec kdy se nad t m tak zamysl m, tak m tento d l trochu zklamal a jedni ka byla ur it lep dle m ho n zoru.


 2. says:

  Fuj, v bec jsem netu ila, jak sakra moc pro m Erilian, pota mo Kiara s Lyrazem znamenali, dokud jsem se nepustila do t hle knihy a nezjistila, e nejsou spolu.


 3. says:

  B t cel ivot zav en v M st arod j nen zas a takov sranda Nudn ve rky a je t nudn j zahradn p rty Ziu tyhle spole ensk akce nebav , stejn jako se obl kat do na an an ch at A proto se rozhodn ut ct Kam To sama ale nev Jist ale je, e kdyby neutekla, nezjistila by, e M stu arod j hroz velik nebezpe Zia bez v dom rodi ute e z M sta arod j pry Sama nev , kde p esn chce, ale jedno je j jasn u d le nebude sn et tu pov eneckou atmosf ru Sna se napsat knihu, ale jak ji m e n jak dokon it, kdy tvrdne doma jako kus chleba Chce za t dobrodru stv , kter se ji v M st nedost v Mus odej t a nikoho se na to pt t nebude Jej cestov n se ale zvrtne rychleji, ne v bec dok e nabrat obr tky Dostane se na exotick Terketmek, kde ji zajmou a zdej c sa si bude cht t z n vytvo it svou konkub nu Bude l tat na kouzeln m koberci, kter ji pom e z skat d in Potk draky, kte ji pro zm nu nesn a objev nebezpe , kter hroz cel mu Erilianu a je t mnohem v ce Jen e nebezpe nehroz jenom M stu zvn j ka Hluboko pod m stem existuje je t jedno tajemstv , kter udr uje stabilitu magie a m sta v rovin Kouzla na obzoru jsou druh m d lem ze s rie Erilian z pera mlad autorky Terezy Jani ov V prvn m d le jsme se zaob rali ist Kiarou a jej mi probl my ist v M st arod j V druh m d le se v e bude ale to it okolo Ziy A pt te se, kde ta se tam vlastn vzala Je to toti jej dcera Ano, ch pete to spr vn Ka d d l se zaob r novou generac a jak u autorka prozradila, hrdinkou t et ho d lu by se m la st t vnu ka Kiary Kiara a Zia jsou sice rodina, ale jsou pln odli n Jej dcera se sv matce skoro nepodob A to je dob e T m se Zia st v v ce sympati t j hrdinkou, se kterou se dok ete takm okam it v t N kdy byste si ale neodpustili d t Zie pohlavek za jej vtipn nar ky asto to p b hu dod v takov ten mrnc, kter ob as chyb.Jestli se v m zd l prvn d l trochu moc kli , dejte anci tomuto d lu Styl, kter m autorka psala prvn d l se pom rn zm nil a v e u nep sob tak, jako v prvn m d le Kouzla na obzoru jsou v ce propracovan a iv j , ne d l prvn Rozhodn se i jako prvn d l l pe tou Na romantice se ubralo a p ibylo sp e to nap t a akce, kter je v knize dostatek P i n kter ch sc nk ch se v m na tv ch objev sm v, proto e si autorka dala s t mto d lem opravdu moc z le et Stejn jako v prvn m d le u zde najdeme kr sn ilustrace od Petra Vyorala, kter pom haj dokreslovat Terezin sv t a v e p sob je t v ce kouzeln.Rozhodn se pt te, co se stalo s hlavn mi postavami minul ho d lu Co Lyraz ije vlastn v bec Nemus te se strachovat Bude mu v nov no dostatek prostoru pro to, abyste si sami zjistili pravdu Kiara u nen t m d le it m prvkem cel knihy, ale p esto se o ni dov te i v ci, o kter jste v prvn m d le p i li P b h u nen p edv dateln , jako tomu bylo u M sta, ale i tady se ob as najdou n jak m sta, kde to ob as zask pe, nebo v m odlet my lenky od d je n jak pry P esto nemohu zm nit n zor na to, e se druh d l l bil v ce, ne ten prvn a jak n kte u zpozorovali, jde p kn vid t, jak se Tereza ve sv m talentu zlep uje a sv j styl s ka d m dal d lem zlep uje S rie Erilian jist nen jej posledn s rii, proto e by to byla obrovsk koda V prvn m d le se e ily vztahy mezi jednotliv mi postavami a asto p sobil nudn Druh d l ale ne Prvn d l byl sp e pro holky, proto e, ekn me si to na rovinu, vztahy a romantika m v kn k ch moc nezaujaly Druh d l m e st ale kdokoli Sv t Erilianu, kter Terka vytvo ila je n co neobvykl ho a magick ho v jednom Ka d v c m sv pravidla, i kdy se mohou zd t trochu len Jen e o tom fantasy je, ne


 4. says:

  Erilian je m sto pln kouzel a arod j Dcera p edsedkyn arod jnick rady m ale sv ho ivota pln zuby sam fale n sm v a mil chov n , aby ned lala sv matce ostudu, by tvaly kdekoho Zia toti tou po dobrodru stv , po opravdov m dobrodru stv , kter by mohla vyu t ve sv knize Chce se st t spisovatelkou a v , e kdy chce o n em dob e ps t, mus to tak za t Proto se po prudk h dce se sv mi rodi i vyd v na cestu mimo Erilian, do zem exotick ho jihov chodu, a douf , e tam kone n n co po dn ho za ije Jej p n se j spln , a dokonce s n m nav c, proto e na takov ho pr zdniny ani nepomyslela a ur it na n nikdy nezapomene.Kouzla na obzoru jsou ji druhou knihou z pera Terezy Jani ov V prvn m Erilianu jsme sledovali p b h mlad arod jky Kiary, kter pr v nastoupila na vysokou kolu arod jnickou a pro ila sv j rom nek V jeho voln m pokra ov n sledujeme osudy Kia iny dcery Zii a nen to dn letn rom nek Proto pokud jste prvn Erilian p e etli, ale zd l se v m p li romantick a p eslazen , dejte anci jeho druh mu d lu, proto e z n j toti cukrovku rozhodn nedostanete Jist m zp sobem se vlastn jedn o cestopisnou knihu s bonusem A je opravdu p kn , nav t vovat zaj mav , a hlavn magick kultury a n co se o nich dozv dat.P b h n m za n velice zaj mav , hlavn proto e se hlavn hrdinka minul ho d lu m n a st v se matkou sou asn hlavn hrdinky A to n m tak odhaluje ot zky k ud lostem mezi samotn mi knihami Co se stalo, e je Kiara zp tky v Erilianu, bez Lyraze Kde je Lyraz Na t st se na v echny v pr b hu knihy najdou odpov di a nez st v nic nezodpov zeno Kouzla na obzoru jsou ale hlavn dobrodru n j kniha, ne prvn d l L pe se tou a jsou o dost z ivn j P b h ale v jist ch momentech sk pe a nast v probl m se ten m, proto e tam n co nesed Z knihy je toti poznat, e je autorka teprve na po tku sv pisatelsk kari ry, a p esto e oproti prvn knize je vid t zna n pokrok, st le je t to nen pln ono Jani ov m specifick styl vypravov n , kter bohu el nemus sednout ka d mu.P esto e jsou Kiara a Zia rodina, nejsou si moc podobn A to je dob e, proto e Zia se st v skv lou hrdinkou Ob as byste j sice mo n nejrad i n m pra tili a uti ili tu jej nevym chanou pusu, jen e bez toho by to nebylo ono Bez jej ho neust l ho sarkasmu by nem l p b h takov mrnc Jej vtip toti v mnoha ohledech dok e p b h zachr nit Prvn d l, M sto arod j , si pravd podobn obl bily hlavn d vky, Kouzla na obzoru m e kdokoliv Jedn se o zaj mav n m t, kter n m dovoluje poznat autor inu fantazii a jej schopnost p i vytv en a popisov n fantastick ho sv ta, se v emi jeho neobvyklostmi a pravidly P esto e se najdou jist nesrovnalosti, je v knize plno v c , kter se opravdu povedly Tak e pokud si chcete p e st magick cestopis s kr sn mi ilustracemi, nev hejte po knize s hnout.


 5. says:

  Rozhodn obdivuji autorku za to, jak dok zala vytvo it takov hle sv t Vymyslet tolik n zv pro zem , v ci, innosti, a jmen pro lidi Jeden by se v tom ztr cel, ale je to podan velmi dob e.L b se mi, jak je kniha vtipn Jen u n kolika knih jsem se posledn dobou v n zasm la, a u t hle to bylo nejv ce V n tam najdete spoustu takov ch situac.M sty tu jsou i ilustrace, v n poveden Nen jich tam ale mnoho, a tak to neru ten Vztahuj se nav c k p b hu, nejsou to ty obr zky kdy si k te nespletl a jsem si p b h Ob lka je taky moc hezk , jen v knihkupectv moc nezaujme Aspo m p ed lety ne Ale jsem r da e te jsem se k t to s rii dostala Byla jsem trochu na v k ch, kolik hv zdi ek knize d t, a nakonec to budou 4 Na p t to asi u m nem , ale tu kn ku nepodce ujte Je v n dobr


 6. says:

  V r mci YA fantasy ad m Kouzla na obzoru mezi vysoce poveden d la Hlavn hrdinka Zia je typick 17let puber a ka, kterou to doma d sn tve Nav c chce b t nez vislou spisovatelkou nesn kli a m takov dojem, e ji prost ed , ve kter m ije, doslova ub j A tak se po jedn hor h dce s rodi i jednodu e spakovala, utekla z domu a odjela na cesty stejn jako p ed lety jej matka Ov em Zia je zna n naivn , a tak jej cesta neprob h zrovna 2x ide ln Po jednom mal ru se dostala na ostrov Kilaeraz, kde ije d vn zn m jej matky A tady se Ziina dobrodru n cesta za n neskute n rozj d t Za sebe mohu doporu it.


 7. says:

  Po d kouzeln poh dkov , ale p esto sv m zp sobem vysp lej I tady se n kter v ci d j stra n rychle a zaslou ily by si rozepsat, ale druh Erilian je na t st v tomto ohledu ji lep Pohodov ten , kter zabav.


 8. says:

  Takov n jak nijak